Tájékoztató

visszaélés-bejelentési rendszerről

Tájékoztatjuk, hogy a Trifa Bádog-Center Kft. (a továbbiakban: Foglalkoztató) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Jelen tájékoztatóban a Foglalkoztató az általa létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer legfontosabb ismérveiről ad tájékoztatást.

Mit lehet bejelenteni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet egyrészről:

 1. a Foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. az a Foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. a Foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet másrészről:

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. a Foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. a Foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. a Foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. a Foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Foglalkoztatóval megszűnt.

Lehet anonim bejelentést tenni?

Igen. A bejelentést úgy is meg lehet tenni, hogy a bejelentőt nem lehet beazonosítani.

Ha anonim bejelentést kíván tenni, javasoljuk, hogy például személyhez nem köthető e-mail címet használjon, illetve a bejelentés során ne adjon meg olyan adatot, amely alapján Ön beazonosítható.

Kérjük vegye figyelembe, hogy anonim bejelentés esetén a kivizsgálás mellőzhető.

Hogy lehet bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentés az alábbi módokon tehető meg:

 1. Személyesen: előzetes időpontegyeztetés alapján, a Foglalkoztató székhelyén: 2881 Ászár, Köztársaság utca 27/C.

Időpontot az alábbi elérhetőségen lehet egyeztetni:

–    e-mail cím:

 1. b) E-mailben: e-mail címen.

Ki vizsgálja ki a bejelentést?

A Foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére, a bejelentések kivizsgálására Visszaélés-bejelentési Bizottságot hozott létre. A Visszaélés-bejelentési Bizottság tagjai pártatlanok. Az adott bejelentés kivizsgálásában is kizárólag olyan személy vehet részt, aki az adott bejelentés vonatkozásában is pártatlan.

Védelemben részesül, aki bejelentést tesz?

Igen, a visszaélést bejelentő a 2023. évi XXV. törvény szerinti védelemben részesül.

A bejelentővédelem részletszabályairól kérjük, hogy az alábbi linken elérhető jogszabályban (2023. évi XXV. törvény 41. § – 49. §) tájékozódjon, vagy ha kérdése van, forduljon a Foglalkoztatóhoz.

A visszaélést bejelentők védelméről szóló szabályokat tartalmazó jogszabály elérhetősége:

Ha valaki rosszhiszeműen tesz bejelentést, annak milyen következményei vannak?

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és

–      ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor a bejelentő személyes adatait át kell adni az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére;

 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, és az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kéri a bejelentő személyes adatai átadását, akkor azt át kell adni.

Van olyan esetkör, amikor mellőzhető a bejelentés kivizsgálása?

Igen, a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
 3. c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Mennyi idő alatt kerül kivizsgálásra a visszaélés-bejelentés?

A bejelentésben foglaltak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálásra kerülnek.

A bejelentés kivizsgálására rendelkezésre álló 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a 30 napos határidőn belül a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Mi történik a visszaélés-bejelentés kivizsgálása során, milyen intézkedéseket kell hozni?

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentésben foglaltak helytállósága kerül értékelésre. A bejelentésben foglaltak erre tekintettel feltárásra kerülnek a kivizsgálás során.

A visszaélés-bejelentési eljárás keretében meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Hogyan kezelik a személyes adatokat az eljárás során?

A Foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, illetve annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, továbbá annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeli.

A Foglalkoztató haladéktalanul törli a fenti feltételeknek nem megfelelő személyes adatokat.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. Ezt a szabályt annál a személynél is alkalmazza a Foglalkoztató, aki a bejelentésről információval rendelkezhet.

Az érintetti jogok gyakorlását a Foglalkoztató biztosítja. Az adatkezelés részletei a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóból ismerhető meg, amely elérhető: Visszaélés-bejelentés Adatkezelési tájékoztató.

Be lehet jelenteni máshova is a visszaéléseket?

Igen, vannak ún. elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek, melyeket nem a Foglalkoztató hoz létre. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekbe bárki bejelentést tehet. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekről részletesebb tájékoztatás található az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapján: https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

Kérjük, hogy elsődlegesen a Foglalkoztató által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszerbe tegye meg a bejelentését.

 

Kérjük, hogy az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek részletszabályairól az alábbi linkeken elérhető jogszabályokban (2023. évi XXV. törvény 32. § – 40. §, illetve 225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet) tájékozódjon, vagy az adott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtető szervnél érdeklődjön:

További kérdése van?

Ha további kérdése van, részletesebb tájékoztatást kíván kapni, kérjük keresse az alábbi elérhetőségeken a Foglalkoztatót:

–           e-mail cím:

–           telefonszám: +(36)34 353 692

 

Ászár, 2023. december 17.

Trifa Bádog-Center Kft.